RODO

SZANOWNE PACJENTKI, SZANOWNI PACJENCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w NZOZ CENTRUM ZDROWIA KOBIET (dalej zwana CZK) jest Centrum Diagnostyki Obrazowej Spółka z o.o. w Warszawie (02-201), ul. Opaczewska 43 lok. 72.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych panią Hanną Liszewską dostępną w godz. 8-14 pod tel. 22 649 42 42, mail hliszewska@centrumzdrowiakobiet.eu, lub osobiście w naszej klinice CZK.

Państwa dane osobowe najczęściej podajecie sami przy rejestracji w naszej klinice. Współpracujemy również z towarzystwami ubezpieczeniowymi, które przekazują nam Państwa dane w celu realizacji usług i identyfikacji.

Zakres niezbędnych danych to: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu, ubezpieczenie zdrowotne. Podczas świadczenia usług zdrowotnych jest tworzona dokumentacja medyczna, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Państwa stanie zdrowia. Mogą znaleźć się informacje o państwa nałogach czy preferencjach seksualnych. Informacje te są zbierane, jeżeli są niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy leczenia. Do Państwa dokumentacji medycznej mają dostęp jedynie upoważnione do tego osoby.

Poniżej zostaną wymienione cele zbierania i przetwarzania informacji oraz podstawa prawna:

 • Na recepcji czy w gabinecie lekarskim ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
 • Podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
 • Dbamy o prawa pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Państwa oświadczenia, jeśli upoważnią Państwo inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia, Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.
 • Kontaktujemy się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć  o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań, Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem.
 • W celu zapewnienia Państwu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Państwa potrzeby oraz poprawy jakości naszych usług w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.
 • Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
 • Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dbamy o poufność Państwa danych jako podmiot leczniczy. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw jako pacjenta, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Innym podmiotom leczniczym, współpracującym z CZK.
 2. Dostawcom usług zaopatrujących CZK jak np. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 3. Dostawcom usług prawnych i doradczych CZK w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
 4. Osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji Twoich praw pacjenta. Jako podmiot lecznicze dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, obsługi księgowej.

Dane naszych Pacjentek/ów w zakresie dokumentacji medycznej, mamy obowiązek przechowywania  co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Korzystanie z usług CZK jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania  danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.

Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec CZK sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez recepcję, stronę internetową czy odwiedź nas w naszej klinice. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Umów wizytę